REGULAMIN KLUBU FITNESS WILD GYM

REGULAMIN KLUBU FITNESS WILD GYM  

I. Postanowienia ogólne.  

1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady korzystania z obiektu sportowego w  prowadzonego pod marką WILD GYM (dalej jako "Klub”) przez PHU Roman Wójcik z siedzibą we  Wrocławiu przy ul. Krzywoustego 320 (51-312 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców.  Numer NIP 8950006760 oraz numer REGON: 930055076, , prowadzący działalność w zakresie  świadczenia usług fitness pod Marką WILD GYM w Oławie przy ul. Lipowej C (55-200 Oława).  

2. Na terenie Klubu przebywać mogą wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z usług Klubu.  

3. Personel Klubu uprawniony jest do kontroli tożsamości osoby korzystającej z Klubu w celu  weryfikacji uprawnień do korzystania z poszczególnych usług.  

4. Osoba korzystająca z usług Klubu, zwana będzie dalej "Członkiem Klubu".  


II. Ogólne zasady korzystania z Klubu.  

1. Z usług Klubu korzystać mogą:  

   a. w przypadku zajęć grupowych osoby, które ukończyły 12 lat, z zastrzeżeniem ograniczenia dostępu  do zajęć grupowych skierowanych do osób małoletnich (zajęcia dla dzieci)  

   b. w przypadku treningów personalnych, z których mogą korzystać również osoby, które nie ukończyły 12 lat,  chyba że co innego wynika z Oferty, Cennika lub załączników do Regulaminu;  

2. Osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą korzystać z usług Klubu wyłącznie w obecności  pełnoletniego opiekuna.  

3. Osoby, które ukończyły 16 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą korzystać z usług Klubu:  

   a. w obecności pełnoletniego opiekuna lub  

   b. po wyrażeniu przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) pisemnej zgody na  samodzielne korzystanie z Klubu. W przypadku wątpliwości co do autentyczności oświadczania o  wyrażeniu zgody przez rodzica (opiekuna prawnego), personel Klubu może zażądać złożenia tego  oświadczenia w Klubie, w obecności personelu Klubu.  

4. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu udostępnionego  w Klubie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.  

5. Członek Klubu zobowiązań jest do posiadania imiennej karty członkowskiej klubu lub ważnej karty  operatora kart multisportowych i każdorazowo zostawiać ją pod zastaw w zamian za kluczyk (nie  dotyczy kart operatorów multisportowych). Karta do nabycia w recepcji klubu. Koszt karty 15zł  

6. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz:  

   a. wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych,  narkotyków oraz innych środków odurzających;  

   b. palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów;  

   c. krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe; 

   d. handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam, oraz ulotek;  

   e. fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody WILD GYM 

   f. wprowadzania zwierząt; 

   g. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz  wybuchowych;  

   h. prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody WILD GYM w szczególności treningów  personalnych, prowadzenie takich działań skutkuje wypowiedzeniem umowy przez klub.  

   i. pozostawania bez opieki osób małoletnich.  

7. Członkowie Klubu, przebywający na terenie Klubu, zobowiązani są do:  

   a. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i  szacunku w stosunku do pozostałych ćwiczących osób;  

   b. powstrzymania się od zachowania mogącego narazić udostępnione mienie na uszkodzenie lub  zniszczenie;  

   c. zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;  

   d. podporządkowania się poleceniom personelu Klubu;  

   e. zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (ew. uzyskania informacji od personelu Klubu w  przypadku braku takiej instrukcji przy sprzęcie) przed przystąpieniem do jego używania;  

   f. zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu;  

   g. odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;  

   h. używania ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą) podczas korzystania z  natrysków;  

   i. opuszczenia terenu Klubu do obowiązującej godziny jego zamknięcia.  

8. WILDGYM nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek działania Członka Klubu i z  jego winy, w szczególności polegające na korzystaniu ze sprzętu w sposób niezgodny z jego  przeznaczeniem, w tym w sposób niezgodny z instrukcjami, obsługi lub wskazówkami personelu  Klubu.  

9.Członek klubu zobowiązuje się do zapoznania się ze stanem technicznym sprzętu przed  przystąpieniem do ćwiczeń. Jeżeli sprzęt wykazuje znamiona awarii Członek Klubu zobowiązany jest  do zaniechania korzystania ze sprzętu oraz zgłoszenia usterki w recepcji WILD GYM  

10. Członek Klubu zobowiązany jest do dostosowania obciążeń do jego możliwości, a w przypadku  braku stosownej wiedzy, co do własnych możliwości, zobowiązany jest do poinformowania o tym  personelu Klubu oraz skorzystania z pomocy trenera.  

11. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości,  dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed  przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń, Członek Klubu powinien zasięgnąć opinii lekarskiej. W  przypadku chorowania na choroby przewlekłe zachęcamy do poinformowania o tym pracowników  recepcji. W przypadku konieczności udzielenia/ wezwania pomocy medycznej informacja ta  przyspieszy całą procedurę i umożliwi prawidłowe udzielenie pomocy.  

12. Członek Klubu korzystający z usług Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu czystego  stroju i do zmiany obuwia na czyste obuwie sportowe. Obuwie należy zmienić w szatni, przed wyjściem do innych pomieszczeń. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do rodzaju  wykonywanych ćwiczeń. Niektóre zajęcia wymagają uczestnictwa bez obuwia lub wykorzystania  obuwia specjalnego, o czym informuje personel Klubu.  

13. Członek Klubu jest zobowiązany do przechowywania swoich rzeczy osobistych w szafkach  znajdujących się w szatni na zasadach opisanych w "Zasadach korzystania z szafek", stanowiących  załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

14. WILD GYM informuje, że pomieszczenia Klubu, z wyłączeniem szatni i łazienek mogą być  monitorowane przy pomocy sieci kamer przemysłowych, w celu zapewniania bezpieczeństwa.  


III. Siłownia i zajęcia grupowe.  

1. W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć grupowych Członek Klubu zobowiązany jest stosować się  do zaleceń i wskazówek personelu Klubu, w szczególności trenera lub instruktora zajęć grupowych.  

2. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego, Członek Klubu zobowiązany jest do  korzystania z ręcznika, umieszczanego na sprzęcie, z którego korzysta.  

3. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym z zastrzeżeniem godzin otwarcia Klubu. 

4. Klub nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni.  

5. Uczestnictwo w zajęciach grupowych wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia.  Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie, za pomocą systemu zapisów  on-line na stronie Internetowej www.wildgym.pl oraz przez aplikację mobilną WILD GYM dostępną na  stronie. Rezerwacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej można dokonać najpóźniej dwie godziny  przed rozpoczęciem zajęć.  

6. WILD GYM zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba  zapisanych na te zajęcia Członków Klubu, jest mniejsza niż pięć osób.  

7. Członek Klubu może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej na godzinę  przed ich rozpoczęciem. Odwołanie rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Klubu,  telefonicznie, za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej www.wildgym.pl oraz przez  aplikację WILD GYM dostępną na stronie. Nie odwołanie rezerwacji skutkuje naliczeniem kary w  wysokości 15zł (nie dotyczy zapisów z listy rezerwowej do 2 godzin przed zajęciami)  

8. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, trzykrotna nieobecność Członka Klubu (bez względu na podstawę  korzystania z usług Klubu) na zajęciach grupowych w okresie 21 dni, mimo zarezerwowania miejsca  bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje zablokowaniem możliwości dokonania rezerwacji  na zajęcia grupowe przez 7 dni, od dnia wprowadzenia blokady. Zablokowany Członek Klubu może w  takiej sytuacji zarezerwować miejsce na zajęcia grupowe wyłącznie w recepcji Klubu, najwcześniej na  30 minut przed rozpoczęciem zajęć grupowych, w których chce uczestniczyć.  

9. W przypadku Karnetów obejmujących określoną liczbę wejść, nieobecność na zajęciach  grupowych, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje pobraniem z konta Członka Klubu  jednego wejścia w ramach obowiązującego Karnetu, co uwidocznione zostanie na jego koncie, po  zalogowaniu do aplikacji mobilnej WILD GYM dostępnej na stronie www.wildgym.pl  

10. Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów  bezpieczeństwa personel Klubu może poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali.  

11. Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo  w zajęciach. Jeżeli Członek Klubu spóźnia się, jego zarezerwowane miejsce na zajęciach grupowych  może zająć Członek Klubu z listy rezerwowej. 

12. O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych Członków Klubu, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca (w  tym tych, którzy nie mają takiej możliwości z uwagi na blokadę lub brak podania danych) lub znajdują  się na liście rezerwowej, decyduje wyłącznie personel recepcji Klubu lub instruktorzy zajęć.  

13. W przypadku powzięcia przez Instruktora zajęć grupowych wątpliwości, co do zgodności ilości  osób na sali zajęć grupowych z ilością osób, które dokonały rezerwacji na zajęcia, Instruktor  uprawniony jest do pobrania z recepcji listy z zapisami i zweryfikowania tożsamości osób  przebywających na sali, z jednoczesną możliwością zażądania opuszczenia sali przez osoby, które na  liście się nie znajdują.  

14. Członek Klubu, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed  rozpoczęciem zajęć grupowych, do poinformowania o tym fakcie Instruktora zajęć grupowych.  

15. Członek Klubu korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora  zajęć grupowych o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach  zdrowotnych.  

16. Zajęcia grupowe prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji  medycznej.  

17. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważniony jest wyłącznie  personel Klubu.  

18. O otwarciu lub zamknięciu drzwi i okien decyduje wyłącznie personel Klubu.  

19. WILD GYM zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych,  zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych, w sytuacjach nagłych lub w  przypadku wprowadzania zmian w grafiku  


ZASADY KORZYSTANIA Z SZAFEK  

1. Korzystanie z: a. szafek znajdujących się w pomieszczeniu szatni/przebieralni Klubu, nieobjętych  monitoringiem, służących do przechowywania rzeczy osobistych o niewielkiej wartości, wskazanych w  pkt. 8, zamykanych na kluczyk lub kłódkę, lub zamek szyfrowy (dalej jako „Szafka”);  

2. Szafki zabezpieczane są na kluczyk (wydawany w recepcji Klubu) lub przy użyciu kłódek, lub przez  zamek szyfrowy z kodem każdorazowo ustalanym przez Członka Klubu.  

3. W przypadku Szafek zamykanych na kłódkę, Członek Klubu może korzystać z kłódki stanowiącej jego  własność i nabytej poza Klubem, bądź nabyć lub wypożyczyć kłódkę w recepcji Klubu (aktualny cennik  dostępny w Klubie).  

4. W przypadku Szafek zamykanych za pomocą zamka szyfrowego instrukcja ustawienia kodu do  zamka szyfrowego zainstalowanego w Szafce znajduje się wewnątrz Szafki. Członek Klubu  zobowiązany jest samodzielnie ustawić kod do zamka szyfrowego Szafki. Każdorazowe otwarcie Szafki  powoduje zresetowanie kodu i konieczność ponownego ustalenia kodu do zamka szyfrowego w  Szafce.  

5. Wypożyczenie kłódki lub wydanie kluczyka do Szafki, następuje w recepcji Klubu, po pozostawieniu  przez członka ważnej karty członkowskiej (płatna 15zł). Nie dotyczy kart operatorów  multisportowych.  

7. Członek Klubu może jednocześnie korzystać wyłącznie z jednej Szafki. W przypadku Szafek  zamykanych na kłódkę lub na zamek szyfrowy, Członek Klubu wybiera dostępną Szafkę według swego  uznania. W przypadku Szafek zamykanych na kluczyk, wydawany w recepcji kluczyk jest  przyporządkowany do konkretnego numeru Szafki. 

8. W Szafkach należy bezwzględnie przechowywać wszelkie przedmioty osobiste zgodnie z  poniższymi zasadami.  

9. Szafki są jedynym miejscem na terenie Klubu przeznaczonym do przechowywania rzeczy. Klub nie  ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Członka Klubu poza Szafką z zastrzeżeniem  zasad określonych poniżej.  

10. W Szafkach można przechowywać wyłącznie przedmioty służące i niezbędne do korzystania z  Klubu, tj.: odzież zmienną, kosmetyki przeciętnej wartości, ręcznik, obuwie przeciętnej wartości itp.  Klub oświadcza, że Szafki na terenie szatni/przebieralni nie są przeznaczone i nie posiadają  zabezpieczeń gwarantujących zabezpieczenie przedmiotów wartościowych.  

11. Przed wyjściem z szatni/przebieralni należy sprawdzić, czy Szafka została prawidłowo zamknięta za  pomocą kłódki, kluczyka lub zamka szyfrowego. Członek Klubu zobowiązany jest do zachowania  należytej staranności w zakresie zamykania Szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy, w przeciwnym  razie Klub nie będzie odpowiadał za ich utratę lub uszkodzenie. W przypadku nieprawidłowego  działania Szafki Członek Klubu ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w  przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za utratę lub uszkodzenie rzeczy w niej  pozostawionych.W przypadku kradzieży rzeczy znajdujących się w szafkach, klub nie ponosi za to  odpowiedzialności, a w wszystkie takie zdarzenia należy niezwłocznie zgłosić na policję. Personel  klubu nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.  

12. Po zakończeniu z korzystania usług Klubu Szafkę oraz Szafkę depozytową należy opróżnić i  pozostawić otwartą (w przypadku Szafek zamykanych na kłódkę – pozostawić ją bez kłódki). Kłódka  wypożyczona od Wild Gym powinna zostać zwrócona w recepcji Klubu.  

13. W przypadku braku zwrotu wypożyczonej kłódki lub w przypadku utraty kluczyka do Szafki  Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 25 (słownie: dwadzieścia) złotych.  

14. W przypadku pozostawienia przez Członka Klubu korzystającego z kłódki po zakończonym treningu  Szafki zamkniętej, w tym samym dniu, po zakończeniu pracy Klubu Szafka taka zostanie odblokowana  przez rozcięcie kłódki. Wild Gym nie zwraca Członkowi Klubu należności za zniszczoną kłódkę. Jeśli  kłódka była wypożyczona od Wild Gym, Członek Klubu zostanie obciążony opłatą w wysokości 25  złotych.  

15. W przypadku pozostawienia przez Członka Klubu korzystającego z Szafki zamykanej na zamek  szyfrowy, po zakończonym treningu Szafki zamkniętej na zamek szyfrowy, w tym samym dniu, po  zakończeniu pracy Klubu, Szafka taka zostanie otwarta przez odblokowanie zamka szyfrowego.  

19. Z czynności otwarcia Szafki sporządzony zostanie protokół, wskazujący czas i miejsce otwarcia,  spis pozostawionych przedmiotów, numer Szafki oraz podpis osoby dokonującej otwarcia.  Pozostawione w Szafce rzeczy Członka Klubu zostaną umieszczone w specjalnym worku / torbie. O  fakcie znalezienia rzeczy w Szafce poinformowany będzie właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami.  

20.W celu skorzystania z sali box ring Członek Klubu musi pobrać na recepcji klips/pestkę, który  odblokowuje elektrozamek przy wejściu do sali. Aby otrzymać klips/pestkę Członek Klubu jest  zobowiązany podać pracownikowi recepcji numer szafki, w której przechowuje swoje rzeczy w czasie  przebywania na terenie klubu.  

21.Członek Klubu zobowiązany jest do oddania klipsa/pestki razem z kluczykiem/ kłódką do szafki przy  wyjściu z obiektu. 

22.W przypadku braku zwrotu klipsa/pestki lub w przypadku utraty/ uszkodzenia pobranego klipsa/ pestki do odblokowania elektrozamka Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w  wysokości 25 (słownie: dwudziestu pięciu) złotych.